juni 2019

Thuisnabij onderwijs van essentieel belang voor het platteland

De P10 vraagt aandacht voor thuisnabij onderwijs op het platteland als essentieel onderdeel van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. De P10 gemeenten maken zich grote zorgen over de daling van het aantal leerlingen en de onbedoelde negatieve herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek voor het voorgezet onderwijs. Leerlingen in dunbevolkte gebieden moeten gelijke kansen hebben als leerlingen in dichtbevolkt gebied. 

Binnenkort spreekt de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport van de commissie Dijkgraaf “de laatste school…? Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs’ en de beleidsreactie daarop van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media. Naar aanleiding van dit rapport en de beleidsreactie heeft de P10 een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met suggesties.

Oproep P10
De P10 onderschrijft de constateringen uit het rapport van de commissie Dijkgraaf en heeft drie suggesties voor de uitwerking van de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek en de voorstellen van de commissie Dijkgraaf:

  1. Meer passende criteria voor maatwerk
  2. Structurele bekostiging als ‘de laatste school’ dreigt om te vallen
  3. Bespreek de maatwerkregeling en vereenvoudiging bekostiging integraal.

Maatwerk
Volgens de P10 is de problematiek van bereikbaarheid en beschikbaarheid van een breed voortgezet onderwijsaanbod regio- specifiek. De P10 pleit daarom voor ruimere criteria voor de maatwerkregeling dan nu wordt voorgesteld, zodat de juiste scholen, de juiste transitiemiddelen krijgen.

Volgens de P10 is de problematiek van bereikbaarheid en beschikbaarheid van een breed voortgezet onderwijsaanbod regio- specifiek. De P10 pleit daarom voor ruimere criteria voor de maatwerkregeling dan nu wordt voorgesteld, zodat de juiste scholen, de juiste transitiemiddelen krijgen.

Structurele bekostiging
Dagelijks bestuurslid van de P10 Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis): ‘Thuisnabij onderwijs is van essentieel belang voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het platteland’. De P10 pleit daarom voor een structurele bijdrage wanneer een school niet langer met sterke krimp wordt geconfronteerd, maar in de regio daadwerkelijk de laatste school is.

Integrale benadering
Ten slotte pleit de P10 voor het integraal bespreken van het rapport van de commissie Dijkgraaf en de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs. De voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs dreigt onbedoeld de verschraling van het onderwijsaanbod te versnellen en te versterken. De P10 roept op tot een integrale benadering en roept op om bij de bekostiging aandacht te hebben voor de parameters leerlingenaantal, reisafstand en reistijd.