Leefbaar Platteland

Leefbaarheid in het buitengebied

Het buitengebied is prachtig: groen, rustgevend en een heerlijke plek om te wonen, werken en (actief) te ontspannen. Mede dankzij het beheer door onze boeren. Tegelijkertijd is de landbouw een sector die volop in de schijnwerpers staat en waar veel meningen over bestaan. Als P10 maken we ons hard voor leefbaarheid in het hele buitengebied en gelukkig zijn er volop initiatieven, zie ook Duurzaam Buitengebied. De PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) en NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) bieden nu mogelijkheden om zorgvuldige afwegingen te maken in het belang van mens, natuur en klimaat. Er moet echt iets gebeuren en de urgentie is hoog!

Markelose cooperatie voor duurzame landbouw

Twintig boeren in Markelo Noord maken vanuit hun coöperatie Duurzaam Initiatief Markelo (DIMN) plannen voor kringlooplandbouw en beter weidevogelbeheer. Daarnaast onderzoekt de coöperatie de mogelijkheden voor mono-mestvergisters en kleine windmolens.

Meer dan ooit is dit het moment om samen door te pakken! We kunnen de agrariërs niet langer met grote onzekerheid en zwabberend beleid opzadelen. Elke partij moet zijn rol pakken en als overheden staan we aan de lat om duidelijkheid te geven over de toekomst. Dan bouwen we aan vertrouwen en aan de toekomst.

Wilko Pelgrom, wethouder gemeente Bronckhorst

Leefbare dorpen

Voor de leefbaarheid van de dorpen en kernen zijn voorzieningen van essentieel belang. Ze staan onder druk door onder meer krimp, vergrijzing en teruglopende gemeentefinanciën. Zonder voorzieningen verdwijnt de geest uit het dorp en slaan initiatieven dood. Het openbaar vervoer wordt steeds verder afgebouwd. Dat treft de plattelanders extra hard. Zeker als het rekeningrijden straks wordt ingevoerd. Om de sociale structuur te behouden en versterken is een vitale en aantrekkelijke woonomgeving van groot belang. De woningvoorraad sluit nu onvoldoende aan bij de woonwensen van zowel de bevolking als eventuele nieuwkomers. Bij vernieuwing en kwaliteitsverbetering moet rekening gehouden worden met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, langer thuiswonende ouderen en toename van het aantal huishoudens.

Beringe bruist dankzij Steingood

Beringe is een actieve gemeenschap in de gemeente Peel en Maas. Binnen de coöperatie Steingood zijn zo’n 50 personen actief die bijdragen aan projecten zoals een buitensportcentrum, het behoud van de kerk, een dierenweide en woningbouw voor jongeren. De coöperatie Steingood is mede-initiatiefnemer van zonnepark de Schorf. Met het zonnepark krijgt de vitalisering van Beringe een extra impuls.
Beringe is een inspirerend voorbeeld voor alle dorpen, maar ook daar zit een grens aan wat deze mensen zelf kunnen oplossen. Als P10 willen we onderzoeken welke basisvoorzieningen specifiek nodig zijn om de zelfwerkzaamheid en leefbaarheid in een dorp te behouden.
Robert Leever, wethouder gemeente Hollands Kroon