mei 2024

P10 reageert op regeerakkoord

De P10 is blij met de aandacht voor de regio in het hoofdlijnenakkoord dat de PVV, BBB, VVD en NSC hebben gepresenteerd. Die aandacht is hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen.

HOF VAN TWENTE – De P10 is blij met de aandacht voor de regio in het hoofdlijnenakkoord dat de PVV, BBB, VVD en NSC hebben gepresenteerd. Die aandacht is hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen. De P10 daagt het nieuwe kabinet uit gemeenten en inwoners maximaal te betrekken bij de verdere uitwerking van het akkoord. 

Voorzitter van de P10, Ellen Nauta: “Het is terecht dat de regio een expliciete plek heeft gekregen in het hoofdlijnenakkoord. Dat de bereikbaarheid van het landelijk gebied bijvoorbeeld wordt verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken, is voor ons een belangrijk punt om de leefbaarheid van het platteland te versterken.” Ook is Nauta blij verrast met het voornemen te investeren in structurele samenwerking met de regio. Uit het hoofdlijnenakkoord: “(…)De bestaande regiodeals worden in overleg met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en decentrale overheden uitgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie.” 

De prominente aandacht voor de regio is een mooie eerste stap in de richting. Maar nu begint het pas, vindt Nauta. “Het is van groot belang dat het nieuwe kabinet bij de uitvoering van beleid op andere terreinen rekening houdt met de effecten voor mensen in het hele land. Ook in de regio. Niet zelden pakt beleid in de regio anders uit vanwege bijvoorbeeld grotere afstanden, minder voorzieningen of andere behoeften. Ik pleit er daarom hartgrondig voor dat gemeenten nauw betrokken worden bij de uitwerking van de voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord. Zij staan het dichtst bij inwoners. Ook voor inwoners moet het kabinet zich maximaal inspannen om mee te praten, mee te doen en zelf te doen op onderwerpen die hen direct raken en die ertoe doen.” 

De P10 pleit voor een samenwerkingsagenda met heldere doelen waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Een agenda die de kloof tussen beleid en uitvoering overbrugt en uitgaat van maatschappelijke effectiviteit en vertrouwen. Ellen Nauta: “Gemeenten willen inwoners zo goed mogelijk ondersteunen en inspelen op de maatschappelijke uitdagingen, maar er is veel onzekerheid over de gemeentefinanciën. De gevolgen van dit hooflijnenakkoord op dit gebied kunnen we nu ook nog niet overzien. Binnen de VNG maken wij ons sterk voor een solide, stabiele en duurzame financiële positie van gemeenten, met voldoende beleidsvrijheid ten behoeve van onze inwoners.” 

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter