juni 2016

P10 blijft aandringen op eerlijke herverdeling gemeentefonds

De herverdeling van het gemeentefonds en dan in het bijzonder van het cluster VHROSV (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) blijft de gemoederen bezig houden. Door bureau AEF is hierover aan de minister van BZK advies uitgebracht. Eerder had Cebeon dat al gedaan. In beide gevallen werd geadviseerd tot herverdeling over te gaan, waardoor met name de plattelandsgemeenten erop vooruit gaan. Naar aanleiding van de adviesaanvraag van minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) geadviseerd de voorgestelde herverdeling over te nemen.

Standpunt VNG
Ook aan de VNG heeft minister Plasterk advies gevraagd. Het VNG-bestuur wijst de herverdeling niet af, maar kiest daarbij wel voor een fasering in de toekenning richting plattelandsgemeenten. Het definitieve standpunt van de VNG wordt bepaald tijdens de algemene ledenvergadering op 8 juni a.s. Vervolgens is het aan de minister van BZK om een besluit te nemen.

Standpunt P10
De P10 heeft de VNG verzocht onverkort in te stemmen met de aanbevelingen uit het AEF-rapport. De huidige verdeling van de middelen sluit niet meer aan bij de daadwerkelijke kosten die de plattelandsgemeenten maken. Door nieuwe criteria en een andere verdeelmodule wordt de in het verleden ontstane scheefgroei rechtgetrokken. De plattelandsgemeenten krijgen de financiële ruimte die ze nodig hebben om in de reguliere kosten en de essentiële investeringen te kunnen voorzien.
Op de algemene ledenvergadering zal door de dertien Zeeuwse gemeenten de motie “Volledige doorvoering in het gemeentefonds van het subcluster VHROSV” worden ingediend. De P10-gemeenten zullen deze motie ondersteunen.