oktober 2017

P10 biedt nieuw kabinet ruimte voor oplossingen

Het nieuwe regeerakkoord ziet veel ruimte voor oplossingen. De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten zonder stedelijke kern, kan voor een aantal thema’s deze ruimte bieden en is verheugd dat het nieuwe kabinet hieraan aandacht besteedt.

 

Maatwerk voor het platteland

De regio krijgt veel aandacht in het akkoord. Terecht, want plattelandsregio’s hebben specifieke maatschappelijke opgaven die om maatwerkoplossingen vragen. Wij hebben waardering voor de ruimte die het kabinet bijvoorbeeld wil bieden aan experimenten om het voorzieningenniveau op peil te houden. Hierbij wordt de nadruk echter nog te veel gelegd op de krimpregio’s. P10-gemeenten liggen lang niet allemaal in een krimpregio, maar staan wel voor dezelfde opgave om voorzieningen beschikbaar en bereikbaar te houden. Hierbij spelen de financiën uit het Gemeentefonds ook een grote rol. In de programmatische afspraken, die het kabinet met de mede-overheden wil maken over de financiële verhoudingen, pleiten wij daarom voor maatwerk voor de grote plattelandsgemeenten.

Het nieuwe kabinet wil werk maken van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Het kabinet wil afspraken maken over regionaal maatwerk, bijvoorbeeld door het wegnemen van belemmeringen bij de woningbouwproductie of de aanpak van leegstand. Dit maatwerk is van belang voor krimpregio’s, maar minstens zo belangrijk voor andere plattelandsregio’s.

 

Ruimte voor oplossingen

Een van de kernpunten van het nieuwe kabinet is het aanpakken van de klimaatverandering.  De P10-gemeenten bieden letterlijk ruimte voor oplossingen voor de verduurzamingsopgave van Nederland. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn speerpunten van de P10. Voorzitter Ellen van Selm: “Wij willen, in samenspel met de stad, de ruimte bieden voor innovatie én uitvoering om de energietransitie mogelijk te maken”. Digitale bereikbaarheid is hierbij onmisbaar. Wij blijven het belang van snel internet voor de ontwikkeling van het platteland bij het nieuwe kabinet  benadrukken. De P10-gemeenten hebben ten slotte een belangrijke agrarische functie, die een grote bijdrage kan leveren aan het omschakelen naar een circulaire economie. De P10 zal namens het platteland daarom  graag gesprekspartner zijn voor de oplossingen die vorm krijgen in de nieuwe Klimaatwet van dit kabinet.

Kortom, de P10 ziet veel mogelijkheden in het regeerakkoord om zijn eigen opgaven voor een leefbaar platteland te realiseren en tegelijkertijd een grote bijdrage te leveren aan de opgaven van Nederland. Wij roepen het nieuwe kabinet op het platteland via de P10 te betrekken bij de uitwerking van dit regeerakkoord.

 

[Dit persbericht verstuurde de P10 op 11 oktober naar de regionale en landelijke pers.]