april 2019

Toename in vraag naar jeugdhulp, ook op het platteland

PERSBERICHT – VNG trekt aan de bel: er is meer geld nodig

BEETSTERZWAAG | Deze week zijn de onderzoeken Jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken, naar buiten gekomen. Daaruit blijkt een toename van het aantal jongeren in de jeugdhulp en financiële tekorten bij de uitvoerende gemeenten. Voor meer structureel geld is de VNG in gesprek met het Rijk. De grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, herkennen deze problematiek en ondersteunen daarom de inzet van de VNG.

Duidelijke vraag: meer tijd, geld en ontwikkelruimte

Uit het benchmarkonderzoek (dat in opdracht van VNG en het kabinet is gedaan) komt naar voren dat de tekorten op jeugdhulp onder andere te wijten zijn aan te lage inkomsten vanuit het Rijk. Daarnaast wordt in de resultaten helder dat gemeenten al veel stappen zetten, maar dat de zogenaamde ‘transformatie’ meer tijd vraagt. Hiervoor zijn meer structurele financiële middelen, tijd én ontwikkelruimte nodig.

Lange afstanden en lage bevolkingsdichtheid
Specifiek voor de P10-gemeenten geldt dat nadeel wordt ondervonden door de uitgestrektheid en de lage bevolkingsdichtheid van de plattelandsgemeenten. ”Ook wij zien de tekorten op jeugdhulp oplopen, die versterkt worden door ongelijkheid in inkomsten en uitgaven”, aldus P10-voorzitter en burgemeester Ellen van Selm. Verder blijkt uit de benchmark dat er in alle gemeenten sprake is van een volumegroei en van complexere problematiek. “Dit is niet anders in de P10-plattelandsgemeenten” concludeert Van Selm.

Kinderen en gezinnen in het gedrang

Uit ander onderzoek, de ‘Benchmark Nederlandse gemeenten’ van BDO Accountants & Adviseurs, blijkt dat traditionele krimpge­bieden het minst hebben kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Het zijn gebieden met een sterke vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven in het sociaal domein. De tekorten kunnen in deze gemeenten minder goed worden opgevangen door inkomsten in andere domeinen. Het sociaal domein geeft dan zoveel druk op de gemeentebegroting dat het gevaar bestaat dat er enkel gestuurd wordt op verminderen van instroom en volume en prijs. Kinderen en gezinnen én de transformatie van de jeugdhulp komen daarmee ernstig in het gedrang.

Meer geld van het Rijk nodig

De P10 onderschrijft de inzet van de VNG om structureel meer geld voor jeugdhulp te vragen. In de P10-gemeenten zijn de tekorten een grote zorg. Ellen van Selm: “Ook in ons netwerk zoeken we naar maatwerk oplossingen voor het platteland die tijd en geld besparen, zonder dat dit de nodige jeugdhulp benadeelt.”