september 2019

De P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van plattelandslandsgemeenten

In zijn Troonrede kondigt Koning Willem Alexander aan dat in heel Nederland regionale plannen tot uitvoering komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. De P10 is groot voorstander van regionale plannen, maar constateert dat de leefbaarheid in haar regio ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten. Maatwerk oplossingen voor de grote plattelandsgemeenten zijn nodig. Daarom vragen de twintig grote plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, aandacht voor de tekorten waar ook zij mee kampen. Deze tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid tot de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland.

Tekorten sociaal domein lopen op

Het uitgestrekte platteland heeft het minst kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Veel plattelandsgebieden hebben te maken met vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven in het sociaal domein.

Specifiek voor de P10-gemeenten geldt dat nadeel wordt ondervonden door de uitgestrektheid en de lage bevolkingsdichtheid van de plattelandsgemeenten. Het platteland heeft daarnaast een sterke aantrekkingskracht op zorgboerderijen en jeugdzorginstellingen. ”Ook wij zien de tekorten in het sociaal domein oplopen, vooral op het terrein van de jeugdzorg en de WMO”, aldus P10-voorzitter en burgemeester Ellen van Selm.

Druk op de begroting

Dit leidt tot een enorme druk op de begroting, waardoor ook in de P10-gemeenten de voorzieningen onder druk staan om de begroting sluitend te kunnen maken. Zaken als het sluiten van voorzieningen en het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte liggen immers op het bordje van de lokale politiek. Maatregelen die extra hard aankomen, omdat in kleine dorpskernen het voorzieningenniveau al ernstig verslechterd is. Voor de komende jaren is het de grote vraag hoe we de dorpen leefbaar houden. Bereikbare voorzieningen zijn hiervoor broodnodig.

Sociaal investeringsfonds met aandacht voor het platteland

Voor de veranderingen in de zorg, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de klimaatagenda is het platteland broodnodig. Het kan hier echter alleen een bijdrage aan leveren in samenwerking met stedelijke gemeenten, andere overheden en het maatschappelijk middenveld. Een sociaal investeringsfonds met een agenda voor het platteland is wenselijk. Deze agenda voor het platteland kan aandacht schenken aan het ondersteunen van lokale initiatieven uit de samenleving, die noodzakelijk zijn om het platteland leefbaar te houden.

____
Dit persbericht stelde de P10 op naar aanleiding van de Troonrede op dinsdag 17 september 2019.