september 2021

‘We moeten het samen doen!’

|Reactie op troonrede|

P10 voorzitter Ellen van Selm onderschrijft de boodschap van de Koning dat we dichterbij elkaar moeten komen. ‘In de troonrede kwam naar voren dat er veel problemen zijn en die we alleen samen het hoofd kunnen bieden. Daar sluit de P10 bij aan.’

‘De initiatieven van plattelandsbewoners zijn voor ons land van enorme waarde!’

‘Kijk maar naar de klimaatverandering, dat werd ook genoemd in de troonrede. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend voor heel Nederland en ook de oplossingen hebben een grote invloed op ons ruimtelijk gebied. Want juist de ruimte van het platteland en de vele initiatieven van plattelandsbewoners zijn voor de verduurzaming van ons land van enorme waarde.’

Burgemeester van de gemeente Opsterland en voorzitter van de P10 Ellen van Selm geeft aan dat ze het nieuwe kabinet oproept om daar expliciet aandacht aan te besteden. ‘Een integrale aanpak voor klimaatverandering is vooral gebaat bij gebiedsgericht werken en bij experimenteerruimte voor initiatieven van inwoners en gebruikers van het gebied. ‘Juist op het platteland leveren de vele lokale energiecoöperaties een actieve bijdrage aan de energietransitie.

De opbrengst van de energieproductie komt ten goede aan lokale gemeenschappen en ze zorgen dat de landschappelijk ingreep beperkt blijft. Volgens de P10 is het belangrijk om dit te behouden en te versterken. ‘Deze energiecoöperaties hebben ondersteuning nodig. Want ze lopen nu tegen een aantal muren op, in wet- en regelgeving op het gebied van energie en warmte, en in het elektriciteitsnetwerk.’

‘Het platteland kan een grote rol spelen in de oplossing van de problemen op de woningmarkt.’

Naast het klimaat kwam ook de krapte op de woningmarkt en het terugdringen van stikstof voorbij in de troonrede. De P10 vindt het belangrijk en urgent dat er aandacht is voor het toekomstperspectief van boeren.

Ondanks de demissionaire status van het kabinet zitten in de begroting voor 2022 nog wel een aantal stevige investeringen onder andere op het gebied van veiligheid. Een kans volgens de P10 om de toenemende ondermijning op het platteland aan te pakken.

Ook de extra impuls in de woningmarkt ziet Van Selm als een kans. ‘Het platteland kan een grote rol spelen in de oplossing van de problemen op de woningmarkt. Nu meer dan ooit.

Door te investeren in wonen op het platteland kunnen we passende duurzame huisvesting realiseren voor plattelandsbewoner en stedeling. Het platteland heeft naast een nieuwbouwopgave ook een grote en kenmerkende opgave op het terrein van herstructurering, verduurzaming en levensloopgeschikt maken van de huidige woningen waarvoor middelen nodig zijn.  Dat is maatwerk omdat er in de verschillende streken, verschillende behoeften zijn. Een complex probleem dat alleen samen met de omgeving aangepakt kan worden.’

Tot slot staat de P10 achter het plan dat er 14 miljoen euro subsidie komt om e-health thuis te stimuleren voor mensen, die ondersteuning en zorg nodig hebben. Voorzitter Van Selm geeft aan:  ‘Juist in de dorpen waar voorzieningen verdwijnen, kan dit deels de behoefte op dit gebied opvangen. Het is geen oplossing voor de toenemende verdwijning van voorzieningen en behoefte aan zorg maar wel een stap in de juiste richting. Over de andere plannen gaan we graag met het rijk en provincies in gesprek. Want alleen samen kunnen we de complexe problemen van deze tijd aanpakken!’