september 2019

P10 reageert op Nationale Omgevingsvisie

De P10 heeft in de voorbereidende fase om te komen tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) meegedacht over de verschillende thema’s die ook voor de toekomst van het platteland van groot belang zijn. Deze week werd de reactie van de P10, het samenwerkingsverband van de twintig grootste plattelandsgemeenten, aan het Rijk aangeboden. Als reactie op het ontwerp stelt de P10 onder meer dat de stad en het platteland elkaar nodig hebben. Tevens vinden we dat beleid nodig is om bedrijvigheid op het platteland te stimuleren.

“We zien dat de tijd rijp is om samen vorm te geven aan de Agenda Platteland waarin een stevige financiële betrokkenheid van het Rijk nodig is om de benoemde opgaven en doelen voor het platteland te bereiken. Dit sluit heel goed aan bij de ontwikkeling van de NOVI.”

Voorzitter Ellen van Selm

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Wat is de impact van toekomstige ontwikkelingen op onze leefomgeving? In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

De P10 reageert

De P10, het samenwerkingsverband van inmiddels 20 grote plattelandsgemeenten, zorgt sinds 2008 dat de stem van het platteland gehoord wordt. Daarin werkt de P10 samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. In de voorbereiding op het ontwerp van de NOVI heeft de P10 al de gelegenheid gehad mee te denken en nu is op het ontwerp gereageerd. Daarbij is op tal van zaken ingegaan.

In de brief die de P10 aan de minister stuurde leest u de uitgebreide reactie van de P10. Naar aanleiding hiervan verstuurden we ook een persbericht.