juni 2020

Uitvoeringsprogramma 2020

Op basis van de strategische agenda 2019-2023 maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma . De voortgang van deze activiteiten zijn bespreken we in het Algemeen Bestuur. Gezien de actuele ontwikkelingen heeft het bestuur aangegeven landbouw een belangrijk onderwerp te vinden. Daarom werken we in 2020 de specifieke opdracht voor de P10 in relatie tot landbouw verder uit. Ook wordt in 2020 het vijfpuntenplan Leefbaarheid omgezet in een concreet plan van aanpak en zetten we het thema vitale dorpen in als thema voor de komende kabinetsverkiezingen. Het volledige overzicht leest u in het Uitvoeringsplan 2020.