december 2021

P10: platteland onmisbaar voor regeerakkoord (persbericht)

De P10 wil als één overheid samenwerken aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, net als de VNG. Daarvoor bood de P10 al in maart van dit jaar de Agenda Platteland aan de leden van de Tweede kamer en de formateur aan. Het is mede daarom onbegrijpelijk dat het woord platteland niet één keer in het regeerakkoord voorkomt.

,,We willen graag samen met het nieuwe kabinet de actuele uitdagingen oppakken. Veel nationale problemen zullen in onze gemeenten worden opgelost want die ruimte zit bij ons.’’, motiveert Ellen van Selm. Zij is voorzitter van de P10, netwerk van 30 grote plattelandsgemeenten en burgemeester van plattelandsgemeente Opsterland.  De P10 vindt het een gemiste kans dat er tijdens het schrijven van het nieuwe regeerakkoord niet met plattelandsgemeenten is gesproken. Ook verhoudt het coalitieakkoord zich niet tot het noodzakelijke nieuwe elan in de bestuurscultuur en de interbestuurlijke verhoudingen.

Van Selm: ,,De titel van het kersverse regeerakkoord is `Omzien naar elkaar en vooruitzien naar de toekomst’. Die slogan is ons op het lijf geschreven. De 1,1 miljoen inwoners in plattelandsgemeenten binnen de P10 zijn gewend om met elkaar de schouders te zetten onder hun vraagstukken. In de Agenda Platteland hebben wij verwoord hoe deze kwaliteit van het platteland ingezet wordt voor de woningmarkt, mobiliteit en energietransities. Het platteland is daarom onmisbaar voor de realisatie van dit regeerakkoord.”

Regionale aanpak

Positief is de P10 over de voorgestelde regionale aanpak en de forse bedragen die opgenomen zijn voor onder andere het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Regiodeals. Door de ervaring en aanpak uit de Regiodeals te koppelen aan het Nationaal Programma kunnen er stappen worden gemaakt die ook de uitvoering van de Agenda Platteland mogelijk maken. De P10 gaat er vanuit dat een groot deel van de beschikbare 25 miljard besteed wordt aan de leefbaarheid op het platteland.

Ook de ambities en inspanning om het klimaat te verbeteren worden omarmd en sluiten aan bij de Agenda Platteland. De P10 ijvert voor het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij de aanpak die nodig is voor de klimaatverandering en wateradaptatie.

Positief is ook de ambitie om de woningbouw te intensiveren en het extra geld dat beschikbaar komt voor de grote leefbaarheidsuitdagingen in steden en dorpen. Hiermee is een deel van de Agenda Platteland gehonoreerd, maar de financiering van deze voornemens vindt de P10 – evenals de VNG- een sigaar uit eigen doos en niet acceptabel. Al eerder heeft de P10 aandacht gevraagd voor voorwaarden passend bij de schaal van het platteland, passende huisvesting voor ouderen en een bereikbare eerste- en tweedelijnszorg.

De P10 roept het kabinet op om bij het uitbreiden van de arbeidsmarktinfrastructuur tegemoet te komen aan sub regionaal arbeidsmarktbeleid zoals opgenomen in de Agenda Platteland. 

Verdere uitwerking

De P10 wacht op de reactie op de kritiek van de VNG inzake gemeentelijke autonomie, jeugdhulp, afschaffen opschalingskorting en financiering van de woningbouwimpuls en volkshuisvestingsfonds.

Vervolgens zal het coalitieakkoord nader uitgewerkt worden door de verantwoordelijke ministers. Van Selm gaat er vanuit dat dit samen met de P10 gebeurt.

Ten slotte roept de P10 op om bij de zoektocht naar bewindslieden voor het kabinet nadrukkelijk een goede vertegenwoordiging uit de regio’s naar Den Haag te halen!