september 2022

Persbericht | P10 reageert op miljoenennota

Het moment om samen problemen aan te pakken

“Er moet perspectief zijn voor alle mensen, voor mensen uit steden én voor mensen van het platteland.” De inmiddels 30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, zijn blij dat de Koning deze woorden uitsprak in de troonrede. En dat het kabinet al het mogelijke zal doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. De Koning legde de bal daarbij niet alleen bij de landbouw, maar net zo goed bij de industrie en mobiliteitssector.

Een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak is dan ook dé aanpak waar de P10 voor pleit. Samen met de gebruikers van de gebieden; de mensen die er wonen, ondernemen, verblijven. Niet alleen het terugbrengen van de totale stikstofuitstoot moet het doel zijn. De P10 pleit voor een echt integrale aanpak waarbij ook ruimte is voor innovatie, voor het combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en voor maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt. â€œWant alleen door op deze manier -en van onderop- te werken kan ingezoomd worden op de lokale situatie en kunnen passende, op maat gemaakte afspraken gemaakt worden. Die afspraken kunnen rekenen op draagvlak”, aldus P10 voorzitter Harry Scholten. 

Daarnaast pleit de P10 ervoor om snel perspectief te bieden aan de agrarische sector. Dat is hard nodig om de maatschappelijke onrust verminderen.  De gevolgen van de hoge energiekosten moeten hierbij meegenomen worden, hetgeen ook geldt voor het MKB.  

In de miljoenennota is het ‘Transitiefonds landelijk gebied’ opgenomen. Doel van dit fonds is een vitaal platteland. Harry Scholten: “Ik roep Den Haag op om vooral ook te kijken naar alle gebiedsprocessen die al lopen. En zorg ervoor dat voor die processen binnen afzienbare tijd, daadwerkelijk geld vrijkomt. Er zijn, ook vanuit P10 gemeenten, al diverse plannen ingediend en goedgekeurd, maar nu willen we ook boter bij de vis!”Deze oproep doet de P10 vanuit de overtuiging dat het de onrust in de landbouw verlaagt en nodig is voor het opbouwen van vertrouwen. Snelle actie en daadkracht is nodig!

P10, de stem van het platteland

Het P10-netwerk is het netwerk van 30 grote plattelandsgemeenten en laat de stem van het platteland duidelijk horen. Vorig jaar lanceerden de plattelandsgemeenten de Agenda Platteland. De leden van het netwerk vinden elkaar in de plattelandsvraagstukken waar de gemeenten voor staan. Daarbij zoekt zij ook nadrukkelijk de samenwerking met de steden. De P10 behartigt de gedeelde belangen in Den Haag en Brussel en deelt kennis met haar leden onderling en met andere (externe) partijen.