maart 2021

P10 claimt anderhalf miljard voor Agenda Platteland

‘Nederland in balans door een vitaal platteland’

Vandaag lanceren we de Agenda Platteland. Op die agenda staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. De P10 nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

De 10 van de P10

Ellen van Selm, voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland: ‘De Agenda Platteland is nodig voor de grote opgaven van Nederland, zoals de energie- en zorgtransitie en het woningtekort. Om de kracht en ruimte van het platteland te kunnen blijven bieden en benutten, moeten we voor het platteland zorgen. Met de Agenda Platteland zorgen we voor een robuust platteland met vitale dorpen. We maken concreet wat we willen realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt.’ Voor die investeringen claimt de Agenda Platteland ruim een miljard euro incidenteel en daarnaast, voor de integrale woonopgave, een half miljard euro structureel per jaar.

Op de Agenda Platteland staan de volgende punten:

  • Volkshuisvestingsfonds om samen te investeren in nieuwbouw, sloop, verduurzaming, herstructurering bestaande woningvoorraad en alternatieve innovatieve woonvormen op het platteland

Want: De druk op de woningmarkt is enorm. Het platteland kan een grote rol spelen in de oplossing maar heeft zelf ook een complexe opgave op het terrein van herstructurering, verduurzaming en levensloopgeschikt maken van de woonvoorraad.

  • Financieringsinstrument warmtetransitie voor verduurzaming particulier woningbezit op platteland en in lintbebouwingen

Want: De warmtetransitie is voor plattelandsgemeenten extra uitdagend door de lage woningdichtheid, de lagere woningwaarde en de gemiddeld hogere leeftijd van bewoners. Het risico van armoede door te hoge energiekosten ligt op de loer.

  • Energiecoöperaties beter positioneren, beperkende regelgeving wegnemen en voorkomen dat marktpartijen voorrang krijgen. 

Want: Lokale energiecoöperaties leveren een actieve bijdrage aan de energietransitie. Ze lopen nu tegen een aantal muren op, in wet- en regelgeving op het gebied van energie en warmte, en in het elektriciteitsnetwerk.

  • Ruimte voor de kracht van lokale gemeenschappen en krachtige agrarische bedrijven bij de aanpak van klimaatverandering en wateradaptatie

Want: inwoners en gebruikers hebben een sterk organiserend vermogen en zijn goed in staat om grote en innovatieve projecten aan te pakken voor de verduurzaming van ons land.

  • Betere en bereikbare eerste- en tweedelijnszorg

Want: Nieuwe, innovatieve zorg- en financieringsvormen zijn nodig om de zorg ook op lange termijn betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar te houden. Er is al veel mogelijk, er is draagvlak om samen te werken, maar er zijn ook drempels.

  • Verdergaande digitalisering platteland: met name voor die delen van het platteland waar de aanleg van glasvezel niet rendabel is voor marktpartijen

Want: Snel internet hebben is inmiddels een eerste levensbehoefte. Duizenden gezinnen en bedrijven hebben dit nog steeds niet en staan daardoor buiten het maatschappelijke en economische verkeer.

  • Landelijke toeristische gebiedsmarketingcampagne voor het Nederlandse platteland

Want: Zowel het platteland als onze steden hebben belang bij een verdere spreiding van het toerisme.

  • Subregionaal arbeidsmarktbeleid om jeugd en jonge professionals te interesseren voor carrières op het platteland

Want: Arbeidsmarktbeleid focust vooral op stadsregio’s. We willen studenten en jonge professionals interesseren voor een carrière buiten de stad.

  • Investeren in bedrijventerreinen op het platteland met een goede landschappelijke inpassing, ontsluiting en voorzieningen

Want: In steden is nauwelijks meer plek voor bedrijven. Op het platteland hebben we volop ruimte en zijn bedrijven zeer welkom.

  • Landelijke souplesse en ondersteuning voor combivervoer goederen en personen

Want: Bereikbaarheid is een groot en groeiend vraagstuk op het platteland. In het combineren van goederen- en personenvervoer is veel winst te halen. Strenge regels houden dit echter tegen.

Samen verder

De ruimte en organisatiekracht van het platteland behouden en versterken lukt alleen als partijen het samen doen. Voor die samenwerking benoemt de P10 drie randvoorwaarden: werken vanuit een gezamenlijk perspectief, met voldoende geld, in krachtige regio’s. Ook daartoe roept de Agenda Platteland op.